ewa.stepien

Użytkownik


Nick: ewa.stepien
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie
Uwolnionych książek: 216
Data rejestracji: 2020-03-17 09:18:22
Ostatnio zalogowany: 2020-04-09 08:45:55
Opis: -

Książki na półce użytkownika ewa.stepien


Lp. Tytuł książki Autor BIP ISBN Data znalezienia
1. Technologia uprawy jęczmienia ozimego w warunkach ograniczonych nakładów Z. Kozłowska- Ptaszyńska, S. Krasowicz, A. Pecio HL-0730 83-85725-28-8
2. Żeremie bobra Zdunowska Ewa HL-0653 978-83-65118-11-0
3. UL Zdunowska Ewa HL-0652 978-83-65118-16-5
4. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0651 978-83-65118-14-1
5. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0650 978-83-65118-12-7
6. Pod wodą Zdunowska Ewa HL-0649 978-83-65118-2
7. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0648 978-83-65118-07-3
8. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0647 978-83-65118-12-7
9. Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego Zdunowska Ewa HL-0646 978-83-65118-10-3
10. Zajęcia ornitologiczne Zdunowska Ewa HL-0645 978-83-65118-03-5
11. Nory bobrowe Zdunowska Ewa HL-0644 978-83-65118-04-2
12. Tropami zwierząt Zdunowska Ewa HL-0643 978-83-65118-09-7
13. Sprawozdanie z badań nad agrotechniką mieszańców kukurydzy w uprawie na ziarno i kiszonkę Praca zbiorowa HL-0642 brak
14. Szczegółowa uprawa roślin materiały do ćwiczeń opracowanie zbiorowe HL-0654 brak
15. Zadrzewienia na terenach wiejskich Nowak Jarosław HL-0655 brak
16. Technologia uprawy gryki Pawłowska J. Podolska G HL-0729 83-85725-44-X
17. Fizyka w badaniach rolniczych Praca zbiorowa HL-0728 brak
18. Lista odmian roślin uprawnych Bilski Eugeniusz HL-0727 brak
19. Jagodowe Trendy 2019 Praca zbiorowa HL-0695 2299-0593
20. Encyklopedia Audiowizualna Britannica. Zoologia koordynator:Robert Falewicz HL-0694 83-60563-04-7
21. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców red. Krzysztof Piech HL-0693 978-83-63058-81-4
22. Słownik języka polskiego opracowanie zbiorowe HL-0692 83-01-00283-2
23. Słownik języka polskiego red. Włodzimierz Kryszewski HL-0691 83-01-00284-0
24. Słownik języka polskiego Włodzimierz Kryszewski, red. HL-0690 83-01-00282-4
25. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa Opracowanie zbiorowe HL-0658 978-83-65390-72-1
26. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0657 978-83-65390-72-1
27. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie Jendrośka Jerzy HL-0656 978-83-89696-70-7
28. Odmiany zbóż ozimych Praca zbiorowa HL-0641 brak
29. Rola czynnika antropogenicznego w kształtowaniu właściwości chemicznych oraz zasobności w niektóre mikroelementy gleb wytworzonych z lessu Anna Wójcikowska- Kapusta HL-0640 0860-4355
30. Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego Wiater Józefa HL-0639 0860-4355
31. Mechanizacja rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0582 brak
32. Ogrodnictwo Praca zbiorowa HL-0581 brak
33. Produkcja roślinna Praca zbiorowa HL-0580 brak
34. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin- historia i teraźniejszość Praca zbiorowa HL-0579 brak
35. Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym buraków cukrowych na rędzinie Podstawka Elżbieta HL-0578 brak
36. Infiltracja wody przez gleby i przenikanie substancji do wód podziemnych i powierzchniowych Modest Misztal HL-0577 brak
37. Podstawy rejonizacji roślin strąćzkowych pod red. J. Krzymuskiego HL-0576 brak
38. Obsada a produktywność roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0575 brak
39. Zbiór zadań do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin Praca zbiorowa HL-0574 brak
40. Badania na możliwościami biologicznej ochrony jabłoni przed nectria galligena Bres Grabowski Marek HL-0571 1233-4189
41. Po drugiej stronie tęczy Pickart Joan Elliott HL-0570
42. Proekologiczna uprawa znanych i mniej znanych roślin sadowniczych praca zbiorowa HL-0568 0084-5477
43. Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych Andrzej Kotecki HL-0583 brak
44. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0584 brak
45. Zboża jare, zboża ozime, groch siewny i rzepak ozimy opracowanie zbiorowe HL-0638 brak
46. Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskaniu odporności tytoniu na wirusa Y Ziemniaka (PVY) Doroszewska Teresa HL-0637 83-88031-24-4
47. Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych pod przewodnictwem:Marianny Kalinowskiej- Zdun HL-0636 83-87660-77-9
48. Stan i perspektywy badań nad uprawą roślin przemysłowych specjalnych pod red. Stanisława Berbecia HL-0635 83-86761-31-8
49. Mrowisko Zdunowska Ewa HL-0598 978-83-65118-15-8
50. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanych genotypów łubinu żółtego Janusz Prusiński HL-0597 0209-0597
51. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0595 978-83-65118-08-0
52. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0595 978-83-65118-08-0
53. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0593 978-83-65390-72-1
54. Rejonizacja produkcji rolniczej na Lubelszczyźnie Praca zbiorowa HL-0587 brak
55. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze opracowanie zbiorowe HL-0586 83-89969-80-7
56. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0584 brak
57. Biologiczne podstawy produkcji nasiennej koniczyny białej red. T. Lityński HL-0565 brak
58. Technologie uprawy mieszanki jęczmienia z owsem w warunkach ograniczonych nakładów Noworolnik K, Z. Kozłowska- Ptaszyńska HL-0731 brak
59. Materiały do ćwiczeń ze szczegółowej uprawy roślin praca zbniorowa HL-0843 brak
60. Renowacja runi łąkowej na glebie torfowo-murszowej poprzez nawożenie i zmienne użytkowanie oraz podsiew wybranymi gatunkami traw Józef Sawicki HL-0828 brak
61. Otrzymywanie i badania aktywności fungi- i fitocydalnej nowych biologicznie czynnych związków z grupy karbamninianów i pochodnych kwasu 2,4,6- trihydroksybenze- nokarboditiowego TBDT Andrzej Niewiadomy HL-0827 brak
62. Uprawa koniczyny czerwonej na nasiona Mieczysław Wilczek HL-0826 brak
63. Instrukcja uprawy koniczyny czerwonej na nasiona Mieczysław Wilczek HL-0825 brak
64. Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej zespół redakcyjny HL-0824 brak
65. Współczesna gospodarka pastwiskowa opracowanie zbiorowe HL-0823 brak
66. Porównanie właściwości fizycznych gleby po pięcioletniej lucernie w mieszankach z trawami i w czystym siewie oraz ich wartości przedplonowej Franciszek Pawłowski HL-0822 brak
67. Zboża wysokiej jako,śći - wszechstronne wykorzystanie Praca zbiorowa HL-0807 978-83-939669-8-1
68. Uprawa i wykorzystanie gospodarcze lędźwianu siewnego Sz. Dziamba, L. Rachoń HL-0806 brak
69. Efekty uprawy i nawożenia rzepaku jarego na torfowisku niskim polesia lubelskiego Barbara Paleolog HL-0805 brak
70. Obsada a produktywność roślin uprawnych Praca zbiorowa HL-0804 brak
71. Wpływ niektórych czynników środowiska na rokład herbicydów chlioro-s- triazynowych Anna Strzelec HL-0803 brak
72. Identyfikacja, charakterystyka i lokalizacja supresora locus Pm8 w polskich odmianach pszenicy zwyczajnej ( Triticum aestivum L) Krzysztof Kowalczyk HL-0829 0860-4355
73. Zmienność plonowania, cech biometrycznych i składu chemicznego kilku odmian buraka cukrowego pod wpływem nawożenia mineralnego i dwóch frakcji kłębków Stanisława Wójcik HL-0830 brak
74. Zboża jare, zboża ozime, groch siewny i rzepak ozimy oprac. S. Zawierucha, E. Narojek-Babula HL-0842 brak
75. Katedra szczegółowej uprawy roli i roślin praca zbiorowa HL-0841 brak
76. Badania nad progami szkodliwośći oraz niektórymi elementami biologii miotły zbożowej- Apera spica-venti (l) P.B. i owsa głuchego- Avena fatua L. w pszenicy ozimej Jan Kapeluszny HL-0840 brak
77. Zmienność plonowania i elementów struktury plonu żyta, pszenicy i pszenżyta pod wpływem wybranych elementów agrotechniki Szymon Dziamba HL-0839 brak
78. Komposty obornikowo- mineralne. sposób ich przygotowania i stosowania na glebach lekkich praca zbiorowa HL-0838 brak
79. Badania nad wzbogacaniem ziemniaków w witaminę B12 w procesie zakiszania Tadeusz Frączek HL-0837 brak
80. Produkcja zwierzęca praca zbiorowa HL-0836 brak
81. Określanie faz rozwojowych lucerny w powiązaniu z wartością paszową przy różnych systemach zbioru H. Skrzyniarz, E. Gawel HL-0835 brak
82. Procedury komercjalizacji wyników badań pracowników naukowych opracowanie redakcyjne Małgorzata szlachetka HL-0834 brak
83. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze praca zbiorowa HL-0833 brak
84. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej pod red. H. Borkowskiej, B, Kołodziej, B. Sawickiej HL-0832 brak
85. Zanieczyszczenie diasporami chwastów ważniejszych jednostek glebowych w makroregionie południowo- wschodnim i środkowym Polski Marian Wesołowski HL-0831 brak
86. Kwaterowe użytkowanie pastwiska Z. Mikołajczak HL-0802 brak
87. Zagęszczenie fazy stałej i jego rola w kształtowaniu wodno- powietrznych właściwości gleb Henryk Domżał HL-0801 brak
88. Metodyka badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin uprawnych oprac. P. Domański, K. Urbaniak, M. Czeladzka HL-0800 brak
89. Wskaźniki glebowe i roślinne w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi odpadami Adam Kaczor HL-0785 brak
90. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami oraz równowaga jonowa w roślinach w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem Tadeusz Filipek HL-0784 brak
91. Plon i jakość nasion rzepaku jarego, łubinu żółtego oraz łubinu wąskolistnego w zależności od stosowanych środków ochrony roślin Barbara Adomas HL-0744 83-7299-264-9
92. Zrównoważona ( zintegrowana) produkcja użytków zielonych komitet redakcyjny HL-0743 brak
93. Zrównoważona ( zintegrowana) produkcja użytków zielonych komitet redakcyjny HL-0742 brak
94. Kalkulacje rolnicze Roksana Dębiec HL-0741 978-83-65879-49-3
95. Badania nad plonowaniem roślin i wykorzystaniem azotu w zbożowym członie zmianowania na tle dawki i sposobu nawożenia Aleksander Szmigiel HL-0740 0239-8117
96. Lista odmian roślin rolniczych Bilski Eugeniusz HL-0739 brak
97. Lista odmian roślin uprawnych Bilski Eugeniusz HL-0738 brak
98. Lista odmian roślin rolniczych Bilski Eugeniusz HL-0737 brak
99. Technologia głęb gleb ciężkichoszowania Adam Kaus, Jan Pabin HL-0736 brak
100. Przyrodnicze podstawy rejonizacji produkcji nasiennej niektórych roślin motylkowych w województwie lubelskim Wilczek Mieczysław HL-0735 brak
101. Zmienność plonowania i jakość wybranych cech kilku odmian Helianthus Tuberosus L. w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego Dominika skiba HL-0786 brak
102. Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w województwie lubelskim Katarzyna Domańska HL-0787 brak
103. Dolistne dokarmianie roslin Praca zbiorowa HL-0799 brak
104. Przedsiewne naświetlanie laserem ziarna siewnego jako czynnik antyzmęczeniowy w krótkotrwałej monokulturze pszenicy ozimej Rafał Cierpiała HL-0798 brak
105. Łączne stosowanie nawozów dolistnych produkowanych przez Ekoplon SA ze środkami ochrony roślin w uprawach M. Mrówczyński, S. Sajkiewicz HL-0797 brak
106. Analiza porównawcza rolniczych spółdzielni produkcyjnych RSP Rolmak i SVK Ukraina Andrzej Artemiuk HL-0796 brak
107. Nasiennictwo ziemniaka Praca zbiorowa HL-0795 brak
108. Przyrodnicze podstawy rejonizacji produkcji nasiennej niektórych roślin motylkowych w województwie lubelskim Wilczek Mieczysław HL-0794 brak
109. Wytyczne do wykonywania obserwacji polowych w doświadczeniach ze zbożami K. Iwaszkiewicz, M. Ulińska, G. Uliński HL-0793 brak
110. Agroekologiczne aspekty rejonizacji nasiennej koniczyny czewonej i lucerny mieszańcowej na terenie lubelszczyzny Wilczek Mieczysław HL-0792 brak
111. Stan i perspektywy badań nad uprawą roślin przemysłowych specjalnych pod red. Stanisława Berbecia HL-0791 83-86761-31-8
112. Wpływ symulowanych kwaśnych odpadów na procesy mikrobiologiczne i biochemiczne w glebie Stefania Jezierska- Tys HL-0790 0860-4355
113. Ocena przydatności festulolium loliaceum do mieszanek pastwiskowych w zróżnicowanych warunkach glebowych Mariusz Kulik HL-0789 brak
114. Wpływ sposobu uszlachetniania nasion buraka cukrowego i nawożenia technologiczną korzeni azotem na plonowanie oraz jakość Michał Dziamba HL-0788 brak
115. Odmiany zbóż jarych Praca zbiorowa HL-0732 brak
116. Ordynator i praktykantka Marinelli Carol HL-0564
117. Wybór nowel August Strindberg HL-0433 83-04-01544-7
118. Tropami zwierząt Zdunowska Ewa HL-0388 978-83-65118-09-7
119. Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego Zdunowska Ewa HL-0387 978-83-65118-10-3
120. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0386 978-83-65118-12-7
121. Nora lisa Zdunowska Ewa HL-0385 978-83-65118-12-7
122. Zajęcia ornitologiczne Zdunowska Ewa HL-0384 978-83-65118-03-5
123. Nory bobrowe Zdunowska Ewa HL-0383 978-83-65118-04-2
124. Mrowisko Zdunowska Ewa HL-0382 978-83-65118-15-8
125. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0381 978-83-65118-13-4
126. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0380 978-83-65118-06-6
127. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa praca zbiorowa HL-0379 978-83-65390-72-1
128. Grecja Parandowski Jan HL-0345 brak
129. W krainie skał i zamków Pagaczewski Stanisław HL-0344 brak
130. Pod wodą Zdunowska Ewa HL-0389 978-83-654-118-17-2
131. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0390 978-83-65118-07-3
132. Język węgierski dla początkujących Mroczko Eugeniusz HL-0431 83-214-0291-7
133. Słownik polsko- rosyjski pod red. N.I.Grekowa i M.F. Rozwadowskiej HL-0430 brak
134. Podręczny słownik rosyjsko- polski pod red. J.H. Dworeckiego HL-0429 83-214-0007-8
135. Atlas geograficzny praca zbiorowa HL-0399 83-89239-80-9
136. Modelowanie przepływu wód podziemnych praca zbiorowa HL-0398 978-83-7986-206-1
137. Słoń. Wesele w Atomicach. Mrożek Sławomir HL-0397 brak
138. Zwierzęta w zagrodach edukacyjnych Kołodziejska Paulina HL-0396 978-83-64400-72-8
139. Historia hodowli i nasiennictwa na ziemiach polskich w XX wieku. Rośliny rolnicze. Zespół autorski HL-0395 83-88518-53-4
140. Jak w ulu Zdunowska Ewa HL-0394 978-83-65118-08-0
141. Żeremie bobra Zdunowska Ewa HL-0393 978-83-65118-11-0
142. UL Zdunowska Ewa HL-0392 978-83-65118-16-5
143. Owady nad wodą Zdunowska Ewa HL-0391 978-83-65118-14-1
144. Landschaftfotografie Wolfgang Hutt HL-0343 brak
145. Panienka z okienka Łuszczewska Jadwiga HL-0342 83-7032-07-1-6 2020-04-01
146. Zeberki i ryżowce Jabłoński Michał HL-0341 83-209-0846-9
147. Kamienne tablice Żukrowski Wojciech HL-0326 brak
148. Kamienne tablice Żukrowski Wojciech HL-0325 brak
149. Książka, której nie ma Santiago Pajares HL-0324 978-83-7642-534-4
150. Panika Oliver Lauren HL-0323 978-83-7515-385-9
151. Wiek cudów Walker Thomson Karen HL-0322 978-83-240-3593-9
152. Świat poprawiać- zuchwałe rzemiosło praca zbiorowa HL-0321 83-06-00103-6
153. Pisma. Wierszem i prozą Cyprian Norwid HL-0320 brak
154. Colas Breugnon Rolland Romain HL-0319 brak
155. Pan Tadeusz Mickiewicz Adam HL-0318 83-04-00446-1
156. Wróć, jeśli pamiętasz Forman Gayle HL-0316 9-788310-128454
157. Wróć, jeśli pamiętasz Forman Gayle HL-0316 9-788310-128454
158. Black Ice Fitzpatrick Becca HL-0315 978-83-7515-263-0
159. Nieznany książę Poniatowski Brandys Marian HL-0327 brak
160. Wańkowicz krzepi Kąkolewski Krzysztof HL-0328 brak
161. Miłosierdzie gminy Konopnicka Maria HL-0340 brak
162. Miasto bez imienia Miłosz Czesław HL-0339 brak
163. Historia w poezji antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej praca zbiorowa HL-0338 brak
164. Bez figowego listka Horacy Safrin HL-0337 brak
165. To lubię... Mickiewicz Adam HL-0336 brak
166. Wiersze wybrane Miłosz Czesław HL-0335 83-06-00650-X
167. W stronę Damaszku Stevan Sergio HL-0334 83-913380-8-8
168. Zdążyć przed pierwszą gwiazdką Grochola Katarzyna HL-0333 83-911346-1-X
169. Lelia, czyli życie George Sand Maurois Andre HL-0332 brak
170. Lelia, czyli życie George Sand Maurois Andre HL-0331 brak
171. Piękna jesteś ziemio moja ojczysta Szczawiej Jan HL-0330 83-205-3078-4
172. Sanktuarium Maryjne w Kazimierzu nad wisłą Ryszka Czesław HL-0329 brak
173. xxx xxx HL-0296 xxxx
174. Wybór poezyj Mickiewicz Adam HL-0434 83-04-01455-9
175. Amerykanin na tronie McMahon Barbara HL-0562
176. Ślusarstwo narzędziowe brak HL-0505 brak
177. Technologie uprawy żyta ozimego w warunkach ograniczonych nakładów J. Grabiński, S. Krasowicz HL-0504 brak
178. Bibliografia Doroty Simonides oprac. T. Smolińska, E. Opatowicz HL-0503 brak
179. Potas- składnik decydujący o wielkości i jakości plonów E. Andres HL-0502 brak
180. Wartość żywieniowa pasz z użytków zielonych w świetle wyników badań krajowych w ostatnim czterdziestoleciu oprac. Stanisław Grzyb HL-0501 brak
181. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe oraz rekomendacja odmian w Polsce praca zbiorowa HL-0500 brak
182. Zwykła dobra praktyka rolnicza oprac. Krzysztof Domagała HL-0499 brak
183. Jak przestawić gospodarstwo na ekologiczne. Metody produkcji oprac. Marian Szałda HL-0498 brak
184. Zasady dobrej praktyki rolniczej w użytkowaniu pastwisk Katarzyna Chrabąszcz HL-0497 brak
185. zZalecenia agrotechniczne w uprawie jęczmienia jarego Katarzyna Reniec HL-0496 brak
186. Możliwośći zwiększenia produkcji gospodarskich pasz białkowych dla trzody chlewnej Józef Bochniarz HL-0495 brak
187. Efektywność tuczu świń z wykorzystaniem nasion roślin strączkowych K. Bis, J. Ufnowska, E. Nieścior HL-0494 brak
188. Nauki Rolnicze dla regionu. Stan aktualny oraz przyszłość w działaniach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Praca zbiorowa HL-0506 brak
189. 70-lecie Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie Praca zbiorowa HL-0507 978-83-7259-228-6
190. Dinozella Duquette Anne Marie HL-0561
191. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin- historia i teraźniejszość Praca zbiorowa HL-0559 brak
192. Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych Praca zbiorowa HL-0558 brak
193. Lista odmian roślin rolniczych opracowanie zbiorowe HL-0557 1231-8299
194. Lista odmian roślin rolniczych opracowanie zbiorowe HL-0556 1231-8299
195. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa opracowanie zbiorowe HL-0514 978-83-65390-72-1 2020-03-24
196. Intelektualni sąsiedzi- Kontakty historyków polskich ze środowiskiem Annales 1945-1989 Pleskot Patryk HL-0513 978-83-7629-132-1
197. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa Praca zbiorowa HL-0512 978-83-65390-72-1
198. Gniazdo perkoza Zdunowska Ewa HL-0511 978-83-65118-06-6
199. Gniazdo Ewa HL-0510 978-83-65118-13-4
200. Las- Drewno- Ekologia' 95 Praca zbiorowa HL-0509 83-86707-03-8
201. Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego red. J. Duda- Dziewosz HL-0508 83-86676-77-9
202. Określanie faz rozowjowych w powiązaniu z wartością paszową i charakterystyką odmian koniczyny czerwonej Halina ścibor i Eliza Gawel HL-0493 brak
203. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rowój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego Władysław Malarz HL-0492 1897-208X
204. Dokarmianie dolistne plantacji ziemniaków Grzegorz Klusek HL-0491 brak
205. Żmija w garści Herve Bazin HL-0451 brak
206. Lektury Czwartoklasisty J. Brzechwa, Maria Dąbrowska, Henryk Sienkiewicz HL-0450 83-900466-0-1
207. Eneida Publiusz Wergiliusz Maro HL-0449 83-04-00011-3
208. Wiersze zebrane Władysław Broniewski HL-0448 brak
209. Zastosowanie metod statystycznych. Zbiór zadań Pr. zbiorowa pod.red: Luszniewicza A. HL-0447 83-208-0316-0
210. Poezja i dobroć-wybór utworów Cyprian Kamil Norwid HL-0446 83-06-00556-2
211. Gospodarka Pasieczna Ostrowska W. HL-0445 83-09-00988-7
212. Opowieści Aleksander Puszkin HL-0442 brak
213. Utwory Dramatyczne Aleksander Puszkin HL-0441 brak
214. Eugeniusz Oniegin Aleksander Puszkin HL-0439 brak
215. Poematy i baśnie Aleksander Puszkin HL-0438 brak
216. Wiersze Aleksander Puszkin HL-0436 brak
217. Przyrodniczo-rolnicze podstawy rejonizacji upraw na terenie województwa lubelskiego Styk Bolesław HL-0452
218. Program ochrony truskawki i maliny oprac. Katarzyna Kupczak HL-0453 978-83-64729-43-0
219. Warzywa gruntowe. Kompleksowy program nawożenia. opracowanie zbiorowe HL-0490 brak
220. Latvijas daba un ainavas Ramans K HL-0464 brak
221. Poezje Juliusz Słowacki HL-0463 83-7180-402-4
222. Problemy technologii produkcji roślinnej,zwierzęcej i żywności Red, nauk. Gołacki Krzysztof HL-0462 978-83-7259-243-9
223. Bubble Gum Lolita Pille HL-0461 83-89533-29-4
224. 40.Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej Praca zbiorowa HL-0460 978-83-948115-2-5
225. Roślinne i glebowo-wodne wskaźniki ewapotranspiracji łąki na glebie torfowo-murszowej Szajda Jan HL-0459 83-85735-62-3
226. Solea Jean- Claude Izzo HL-0458 978-83-7414-254-0
227. Trzy domy. O progu dorosłości, lustrze samego siebie i o tym, że nie wyważa się otwartych drzwi Jacek Podsiadło HL-0457 978-83-7554-029-1
228. New Discoveries Brian Abbs, Ingrid Freebairn HL-0456 0-582-225566
229. Materiały 52. Sympozjum Speleologicznego praca zbiorowa HL-0455 978-83-933874-6-5
230. Dzienniki-wybór Stefan Żeromski HL-0454 83-04-00586-7
231. Wiersze Aleksander Puszkin HL-0436 brak
Uwolnij książkę Znalazłem książkę