Regulamin serwisu internetowego Bookcrossing.pl


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://bookcrossing.pl (dalej jako: „Bookcrossing.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Bookcrossing.pl jest serwisem pomagającym w dzieleniu się książkami oraz upowszechniającym kulturę czytania. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Usługobiorcom rejestrowanie półek, na których można pozostawiać przeczytane książki po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Serwis Internetowy umożliwia rejestrowanie oraz wyszukiwanie pozostawionych książek.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Bookcrossing.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Bookcrossing.pl

1) O NAS

Właścicielem Bookcrossing.pl jest FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bohdana Zaleskiego 7 lok. 32, 85- 133 Bydgoszcz); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586911; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9532657260; REGON: 363007831, adres poczty elektronicznej: kontakt@bookcrossing.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 600 276 658. (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. FORMULARZ UWALNIANIA KSIĄŻKI - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zarejestrowanie w Serwisie książki uwalnianej (pozostawianej w jednej z Półek Oficjalnych) przez Usługobiorcę.

  2. FORMULARZ ZNALEZIENIA KSIĄŻKI - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zarejestrowanie w Serwisie książki znalezionej przez Usługobiorcę.

  3. FORMULARZ ZAKŁADANIA PÓŁKI PRYWATNEJ - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zarejestrowanie w Serwisie założonej przez Usługobiorcę Półki Prywatnej.

  4. WNIOSEK O PÓŁKĘ OFICJALNĄ - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zmianę w Serwisie założonej przez Usługobiorcę Półki Prywatnej na Półkę Oficjalną.

  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  6. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

  7. PÓŁKA OFICJALNA – zarejestrowane w Serwisie istniejące fizycznie miejsce, w którym umożliwione jest pozostawianie książek w celu udostępnienia ich innym osobom.

  8. PÓŁKA PRYWATNA – zarejestrowane w Serwisie istniejące elektronicznie miejsce, w którym umożliwione jest podpięcie książek, które Usługobiorca wprowadził do Serwisu za pośrednictwem Formularza Znalezienia Książki.

  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BOOKCROSSING.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://bookcrossing.pl.

  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Bookcrossing.pl.

  14. USŁUGODAWCA – FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bohdana Zaleskiego 7 lok. 32, 85- 133 Bydgoszcz); wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586911; nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja fundacji: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9532657260; REGON: 363007831, adres poczty elektronicznej: kontakt@bookcrossing.pl.

  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  16. WYSZUKIWARKA KSIĄŻEK – Usługa Elektroniczna, dostępna dla każdego odwiedzającego Serwis Internetowy, wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie książek zarejestrowanych w Serwisie Internetowym.

  17. WYSZUKIWARKA PÓŁEK OFICJALNYCH – Usługa Elektroniczna, dostępna dla każdego odwiedzającego Serwis Internetowy, wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Półek Oficjalnych zarejestrowanych w Serwisie Internetowym.

  18. ZAKŁADKA AKTUALNOŚCI - Usługa Elektroniczna, zakładka dostępna dla każdego odwiedzającego Serwis Internetowy zawierająca informacje o wydarzeniach dotyczących bookcrossingu.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKCROSSING.PL

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Korzystanie z niektórych Usług Elektronicznych może wymagać utworzenia Konta.

 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest dla Usługobiorców nieodpłatne.

 4. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Konto (Profil);

  2. Zakładka Aktualności;

  3. Wyszukiwarka Półek Oficjalnych;

  4. Wyszukiwarka Książek;

  5. Formularz Zakładania Półki;

  6. Formularz Uwalniania Książki.

 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

 6. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KONTO (PROFIL)

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, nazwa użytkownika, hasło, miejscowość oraz województwo zamieszkania.

 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) lub edycji swoich danych, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bookcrossing.pl.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin.

 5. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dodawanie komentarzy. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 6. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.

6) ZAKŁADKA AKTUALNOŚCI

 1. Zakładka Aktualności zawiera informacje o wydarzeniach dotyczących bookcrossingu. Korzystanie z Zakładki Aktualności nie wymaga utworzenia Konta.

 2. Korzystanie z Zakładki Aktualności następuje po przejściu do strony „Aktualności” w Serwisie Internetowym oraz wyświetleniu danej aktualności.

 3. Korzystanie z Zakładki Aktualności ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia strony „Aktualności” przez Usługobiorcę.

7) WYSZUKIWARKA KSIĄŻEK

 1. Korzystanie z Wyszukiwarki Książek nie wymaga utworzenia Konta.

 2. Korzystanie z Wyszukiwarki Książek rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy (np. tytułu książki lub nazwiska autora) i kliknięciu pola „Wyszukaj książkę”.

 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki Książek ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej lub po wcześniejszym zaprzestaniu korzystania z Wyszukiwarki.

8) WYSZUKIWARKA PÓŁEK OFICJALNYCH

 1. Korzystanie z Wyszukiwarki Półek Oficjalnych nie wymaga utworzenia Konta.

 2. Korzystanie z Wyszukiwarki Półek Oficjalnych rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wyświetlenia interaktywnej mapy, na której uwidocznione są w formie graficznej miejsca położenia oraz adresy Półek Oficjalnych oraz kliknięcia na ikonkę danej Półki Oficjalnej w celu uzyskania jej adresu.

 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki Półek Oficjalnych ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej lub po wcześniejszym zaprzestaniu korzystania z Wyszukiwarki.

9) FORMULARZ ZAKŁADANIA PÓŁKI PRYWATNEJ

 1. Korzystanie z Formularza Zakładania Półki Prywatnej stanowi funkcjonalność Konta i wymaga wcześniejszego utworzenia Konta przez Usługobiorcę.

 2. Korzystanie z Formularza Zakładania Półki Prywatnej rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej sekcji Konta w Serwisie Internetowym, dostępnej po kliknięciu przycisku „Załóż Półkę”. Założenie Półki Prywatnej wymaga podania w Formularza Zakładania Półki Prywatnej następujących danych dotyczących Półki Prywatnej: nazwa, miejscowość oraz województwo położenia. Usługobiorca może również fakultatywnie podać opis oraz adres półki.

 3. Skorzystanie z Formularza Zakładania Półki Prywatnej ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po założeniu Półki Prywatnej za jego pomocą lub po wcześniejszym zaprzestaniu korzystania z Formularza.

 4. Formularz Zakładania Półki Prywatnej umożliwia utworzenie Półki Prywatnej.

10) WNIOSEK O PÓŁKĘ OFICJALNĄ

 1. Korzystanie z Wniosku o Półkę Oficjalną stanowi funkcjonalność Konta i wymaga wcześniejszego utworzenia Konta przez Usługobiorcę.

 2. Korzystanie z Wniosku o Półkę Oficjalną rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej sekcji Konta w Serwisie Internetowym, dostępnej po kliknięciu przycisku „Przekształć”. Wniosek o Półkę Oficjalną wymaga podania w Formularzu interaktywnym następujących danych dotyczących Półki Oficjalnej: nazwa, opis, adres półki miejscowość oraz województwo położenia. Usługobiorca może również fakultatywnie wgrać do Serwisu zdjęcie Półki Oficjalnej, której Wniosek dotyczy.

 3. Skorzystanie z Wniosku o Półkę Oficjalną ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po złożeniu wniosku za jego pomocą lub po wcześniejszym zaprzestaniu korzystania z Formularza.

 4. Wniosek o Półkę Oficjalną umożliwia przekształcenie Półki Prywatnej na Półkę Oficjalną. Półki Oficjalne mogą znajdować się tylko w miejscach publicznych. Usługobiorca nie powinien zakładać Półki Oficjalnej w swoim miejscu (adresie) zamieszkania.

11) FORMULARZ UWALNIANIA KSIĄŻKI

 1. Korzystanie z Formularza Uwalniania Książki wymaga utworzenia Konta.

 2. Korzystanie z Formularza Uwalniania Książki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej sekcji Konta w Serwisie Internetowym, dostępnej po kliknięciu przycisku „Uwolnij książkę”. Zarejestrowanie uwalnianej książki wymaga wykonania następujących czynności: (1) wybranie typu książki: „Książka nie posiada numeru BIP” albo: „Książka posiada numer BIP”, (2) uzupełnienie danych dotyczących książki: tytuł książki, autor książki (imię i nazwisko), kategoria (gatunek) oraz miejsca uwolnienia książki: województwo, miast, miejsce uwolnienia, (3) kliknięcia przycisku „Uwolnij książkę” znajdującego się na ostatnim etapie Formularza Uwalniania Książki. Usługobiorca może również fakultatywnie podać ISBN książki oraz komentarz dotyczący książki.

 3. Skorzystanie z Formularza Uwalniania Książki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po uwolnieniu książki za jego pomocą lub po wcześniejszym zaprzestaniu korzystania z Formularza.

12) KONTAKT Z BOOKCROSSING.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@bookcrossing.pl) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Bookcrossing.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE BOOKCROSSING.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@bookcrossing.pl.

 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

14) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bookcrossing.pl.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

17) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Bookcrossing.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uwolnij książkę Znalazłem książkę